TP-Link WR941N刷OpenWRT后重刷原版固件的方法

下了个OpenWRT,把TL-WR941N v4升级为openwrt-ar71xx-tl-wr941nd-v4-squashfs-sysupgrade.bin。升级成功后发现无线功能很不稳定,老断掉。后悔,悔的肠子都青了。上网翻了半天,终于找到方法刷回原版的固件。

TP-Link WR941N刷回原版固件的方法:

1、先去TP-Link国外的官网下载一个带有boot的固件,TL-WR941ND_V4_110117(TL-WR941ND固件地址:http://www.tplink.com/en/support/download/?model=TL-WR941ND

2、然后在Unix系统下面使用dd命令,把boot部分去掉,命令为

dd if=wr941nv4_en_3_9_17_up_boot\(091118\).bin of=tplink.bin skip=257 bs=512

3、把tplink.bin拷贝到OpenWRT去

scp tplink.bin root@192.168.1.1:/tmp

4、然后ssh登录OpenWRT,运行下面的命令来刷固件

cd /tmp
mtd -r write tplink.bin firmware

5、等待TL-WR941N重启。

6、TL-WR941N重启完成后,登录http://192.168.1.1,进入固件升级,然后把TL-WR941N最新的中文版固件“TL-WR941N V4/V5_100723标准版(http://service.tp-link.com.cn/detail_download_481.html)”刷回去。等待重启。路由恢复完成。

原文地址:
http://wuhongsheng.com/it/2010/08/tl-wr941n-flash-back-to-original-firmware/

Related Posts